Aktualności

Wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych

        

Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny

Informacja POR ARiMR

Od 5 lipca można składać wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych.

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. To już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

  • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
  • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania,                z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
  • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W ubiegłą niedzielę (23.07.2017 r.) na stadionie sportowym w Czaszynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Udział w zawodach wzięło dziewięć drużyn w tym jedna kobieca. Ocenie podlegały dwie konkurencje: sztafeta pożarnicza gdzie pierwsze miejsce zajęła drużyna z OSP Tarnawa Górna oraz ćwiczenia bojowe gdzie najlepszą okazała się drużyna OSP Czaszyn.

W klasyfikacji końcowej po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się jednostka OSP Tarnawa Górna zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet. Tuż za nią na drugim miejscu uplasowała się jednostka OSP Czaszyn oraz OSP Poraż zajmując trzecie miejsce.

Dwie pierwsze drużyny zakwalifikowały się do udziału w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbędą się już w sierpniu.

Wszystkim druhnom oraz druhom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej prezentujemy wyniki oraz zdjęcia:

Czytaj więcej: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Inicjatywa „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

Inicjatywa

„Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

 

Gmina Zagórz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem zawarły ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” porozumienie o współpracy
w ramach projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”.
W ramach niniejszego projektu realizowana jest inicjatywa pn.: „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Liderem Inicjatywy jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. Koszt jej realizacji wynosi 18 700,00 PLN.

Założeniem projektu jest stworzenie nowego siedliska przyrodniczego (ekosystemu) i ostoi gatunków wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin poprzez zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego oraz kłokoczki
w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego miejscowości Łukowe, na temat znaczenia naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, ptaków, owadów
i roślin oraz poprawę estetyki miejscowości.

Wspomniane gatunki zachowały się jedynie w rezerwatach i nielicznych, izolowanych ostojach – a taką właśnie ostoję pragniemy utworzyć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia.
W związku z tym przewidzianych zostało szereg działań polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew i krzewów poprzez przygotowanie terenu
(w tym ogrodzenie i melioracja), zakup i nasadzenie sadzonek cisa pospolitego (ok. 1 500 szt.)
i kłokoczki południowej (ok. 250 szt.).

Więcej informacji o Projekcie i Inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy.