Aktualności

UWAGA KONKURS! Z biegiem Osławy i Sanu

Wszystkich miłośników bieszczadzkiej przyrody, a w szczególności obu wspomnianych rzek serdecznie zapraszamy do udostępnienia fotografii przedstawiających zarówno pejzaże dorzecza Osławy i Sanu, jak i występujące na tym obszarze gatunki ryb. Właścicieli tego rodzaju zdjęć zapraszamy bezpośrednio do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu (ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz, tel. 134622189) celem zeskanowania materiałów. Fotografie w postaci cyfrowej można przesyłać drogą mailową na adres: mgbp.zagorz@poczta.onet.pl. W obu przypadkach niezbędny będzie opis miejsca oraz informacje odnośnie autorstwa / własności zdjęć. Dzięki Państwa pomocy mamy szansę udokumentować i utrwalić zmieniające się na przestrzeni lat dorzecze rzek Osławy i Sanu. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone i wyeksponowane w trakcie wystawy towarzyszącej X edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki oraz na stronie internetowej, a także na profilu FB Gminy Zagórz.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury- nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski zgodnie z Uchwałą Nr VIII//36/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz   dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury oraz ich wysokości, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski zgodnie z Uchwałą XXXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi krajowej DK 84 Sanok-Zagórz

17 lutego br. została podpisana umowa na przebudowę drogi krajowej DK 84 Sanok-Zagórz. Wartość umowy to 28,7 mln, okres realizacji do 32 m-cy. W zakresie prac jest również wykonanie chodników i ścieżek rowerowych. Szczęśliwy finał zawdzięczamy wsparciu Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, Pana Posła Bogdana Rzońcy oraz Pana Posła Piotra Uruskiego.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Zagórz/ Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu przystąpił do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej! Na realizację zadania Gmina Zagórz otrzymała środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 118 750,00 zł.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – na czym polega ten program?

Od 1 października 2019 roku ruszył program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych i potrwa on do 31 grudnia 2020 roku. Źródłem finansowania są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wiec na czym polega program?

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Do kogo jest kierowany?

Do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do jego zadań należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione.

Koszty?

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) gmina Zagórz  będzie ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta, który wynosił będzie 30 godzin miesięcznie.

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna musi złożyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie jednostka samorządu terytorialnego może przyznać usługę asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

  • Imię i nazwisko,
  • Datę urodzenia,
  • Adres zamieszkania,
  • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
  • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zostań Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do jego zadań należeć będą m.in. pomoc  w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami MGOPS w Zagórzu Panią Barbarą Widło oraz Sabiną Wyborną - Winiarz,
tel: 13 46 23 373 wew.29,  e-mail: mgops@zagorz.pl

Informacja

 

Szanowni Państwo,

w związku zamontowaniem na Państwa budynkach mikroinstalacji, w załączeniu przesyłamy informacje jakie wady urządzeń wychodzą poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy instalacji. Niniejszy dokument zawiera również  cennik usług niegwarancyjnych oraz wykaz prac dodatkowych które nie podlegają gwarancji i będą realizowane odpłatnie.

Przypominany, iż zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 2019.06.26 prawo budowlane (DZ.U.2019 poz. 1186 t.j.), informuję, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W badaniu instalacji elektrycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń prądowych w każdym gniazdku, stan izolacji elektrycznej przewodów i uziemień instalacji elektrycznej. Wyżej wymieniony protokół o kontroli okresowej instalacji elektrycznej, będzie gwarantem do wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji.

Do pobrania cały dokument -  "Informacja mikroinstalacje"