Aktualności

ZAGÓRZ ZNÓW WŚRÓD NAJLEPSZYCH PODKARPACKICH SAMORZĄDÓW!

Po rocznej przerwie, po raz dwunasty, Gazeta Codzienna„Nowiny” zaprezentowała wyniki, opracowywanego przez Małopolski Instytut Gospodarczy i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia”.
Podstawą do ustalenia lokat poszczególnych gmin w trzech grupach (16 gmin miejskich, 110 wiejskich oraz 34 miejsko-wiejskich), były dane statystyczne za rok 2019 w dziesięciu kategoriach, opisywanych wskaźnikami kluczowymi dla obiektywnej oceny kondycji gospodarczej gmin. Na podstawie tych analiz zagórski samorząd uplasował się na VI miejscu w kategorii gmin miejsko – wiejskich. Cieszy obecność Gminy Zagórz w finałowej dziesiątce subkategorii rankingu „Skuteczny beneficjent środków unijnych”. W tym wypadku w szczególny sposób wyróżniono gminę wiejską Lubaczów, ale jak podkreśla Adam Chmaj, wykładowca WSiZ w Rzeszowie i zarazem członek kapituły konkursowej: - Nie sposób jednak przemilczeć sukcesów innych samorządów. W ścisłej wojewódzkiej czołówce znalazły się także miejskie gminy: Krosno, Przemyśl, Rzeszów. Absolutnie na wyróżniającą ocenę zasłużyły także gminy: Dębica - gmina wiejska, Głogów Małopolski, Radomyśl Wielki, Wielopole Skrzyńskie, Zagórz czy Żyraków i wiele innych.
Szczegółowe wyniki patrz: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/9f/24/5fdb333512dc9_z.pdf...

INFORMACJA

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wspieraj Seniora w Gminie Zagórz

Gmina Zagórz/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu realizuje Program "Wspieraj Seniora".

Projekt „Wspieraj Seniora w Gminie Zagórz” w ramach Programu „Wspieraj Seniora” został dofinansowany ze środków budżetu państwa w kwocie 30 688,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 38 360,00 zł.

Strategicznym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom z terenu Gminy Zagórz w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów itp. zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior). Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów. Pomoc można również uzyskać kontaktując się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórzu pod nr telefonu 13 46 23 373.

Okres realizacji projektu: od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.