Aktualności

„Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie”

Wartość ogółem: 974 787,75 zł

Dofinansowano:

I.

Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury:

 w wysokości 204 678,42 zł – są to środki na dofinansowanie wkładu własnego dla ww. operacji. Umowa o dofinansowanie z dnia 18 lipca 2019 r.

II.

W ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

w wysokości 454 460,00 zł – Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 18 marca 2019 r.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj – zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie pełnej dokumentacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w koncepcji tj. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, otrzymanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie inwestycji zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz wykonanie prac budowlanych przewidzianych w projekcie.

Termin zakończenia: 31.12.2020 r.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz podniesienie standardu życia na wsi, poprzez  rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Średnie Wielkie.

W wyniku planowanych działań przewiduje się: 

  • roboty remontowo-budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku wewnątrz istniejących pomieszczeń;
  • przebudowę i remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego;
  • wykonanie nowego okablowania instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, montaż osprzętu, instalacje odgromową i pomiary;
  • przebudowę i rozbudowę instalacji C.O. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i  deszczowej;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 3,6 kWp która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne świetlicy

Świetlica - stan obecny

 

 

"Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza.

 

06 marca 2020 roku Gmina Zagórz podpisała Umowę o dofinansowanie mikroprojektu, w ramach którego zakupione zostaną stanowiska interaktywne oparte na technologii generowanych w czasie rzeczywistym wizualizacji architektonicznych z zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej(AR) oraz wirtualnej (VR), które w swej innowacyjnej formie przedstawiać będą ważne momenty historii na polsko – słowackim pograniczu.

Główny cel: Rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

Partner wiodący: Gmina Zagórz

Partner projektu: Mesto Medzilaborce.

Projekt realizowany ze środków: Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Wartość projektu: 50 946,60 €

Dofinansowanie EFRR: 43 304,61 €

Współfinansowane ze środków budżetu państwa: 2 547,33 €

 

INFORMACJA