Aktualności

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich”

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich” pod takim hasłem 29 maja 2018 roku odbył się Międzypowiatowy Konkurs Historyczny w 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Organizatorem tego konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pan Ernest Nowak oraz dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu pani Aniceta Brągiel. Honorowym patronatem konkurs objął Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Łącznie wzięło udział 29 osób. Uczniowie rozwiązywali trudny test złożony z 18 zadań,
 na co mieli 60 minut.

Czytaj więcej: „A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich”

Uroczyste przekazanie wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz

W dniu 28 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz współfinansowanego ze środków – Funduszy Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Po podpisaniu stosownych umów, sprzęt i gratulacje dla strażaków przekazali Burmistrz Zagórza Ernest Nowak oraz Poseł na Sejm RP Piotr Uruski.

W ramach zadania zostały zakupione 3 defibrylatory AED Philips HS1 wraz z zestawem szkoleniowym oraz 6 zestawów ratowniczych PSP-R1. Każda z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Zagórz, OSP Poraż, OSP Tarnawa Górna otrzymała defibrylator AED oraz zestaw ratowniczy PSP-R1, natomiast pozostałe 3 zestawy ratownicze przekazano jednostkom OSP Czaszyn, OSP Łukowe i OSP Tarnawa Dolna.

Koszt realizacji zadania to 48525,30 zł, z czego wkład własny Gminy wyniósł 485,25 zł, natomiast pozostała część - 48040,05 zł została sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@zagorz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz. 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, tel. 13 46 22 062 e-mail: urzad@zagorz.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Organy władzy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców. W zależności od rodzaju spraw: podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora, innym administratorom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO takie jak:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

KONKURS DLA MŁODZIEŻY NA TREŚĆ NAPISU NA POMNIKU "NIEZNANEGO KONFEDERATA" W ZAGÓRZU

Regulamin konkursu na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w  Zagórzu

Organizator konkursu:

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Cele konkursu:

Celem konkursu jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu. Pomnik powstaje dla uczczenia 250 rocznicy powołania Konfederacji Barskiej i upamiętnienia jej ostatniej bitwy, która miała miejsce 29 listopada 1772 r. na polach nad Zagórzem.

Liczymy na inwencję twórczą uczestników lub skorzystanie z cytatów już istniejących, z podaniem imienia i nazwiska autora.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs trwa w dniach od 24 maja do 8 czerwca 2018r.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu Podkarpacia.
 3. Propozycje należy przesłać na adres e-mail: mgbp@zagorz.pl. , profil facebookowy

   biblioteki lub dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zagórzu.    

   Każdy uczestnik może wysłać do trzech propozycji tekstu.

Czytaj więcej: KONKURS DLA MŁODZIEŻY NA TREŚĆ NAPISU NA POMNIKU "NIEZNANEGO KONFEDERATA" W ZAGÓRZU

Budowa Sieci światłowodowej POPC Besko,Sanok,Tyrawa Wołoska,Bukowsko,Zagórz,Komańcza

Szanowni Mieszkańcy,              
                Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.                
                Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację
w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi.
Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.
                Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.      
                W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zł.       
Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.             
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkańców.
                Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla Gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowany będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.     
                Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesje, może to doprowadzić do zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców.
                Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.        

 

Z poważaniem

Grzegorz Czernicki

Specjalista ds. obsługi klienta kluczowego

Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów

 

Zakres planowanej inwestycji na terenie powiatu SANOCKIEGO