Aktualności

Inicjatywa „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

Inicjatywa

„Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

 

Gmina Zagórz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem zawarły ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” porozumienie o współpracy
w ramach projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”.
W ramach niniejszego projektu realizowana jest inicjatywa pn.: „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Liderem Inicjatywy jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. Koszt jej realizacji wynosi 18 700,00 PLN.

Założeniem projektu jest stworzenie nowego siedliska przyrodniczego (ekosystemu) i ostoi gatunków wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin poprzez zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego oraz kłokoczki
w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego miejscowości Łukowe, na temat znaczenia naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, ptaków, owadów
i roślin oraz poprawę estetyki miejscowości.

Wspomniane gatunki zachowały się jedynie w rezerwatach i nielicznych, izolowanych ostojach – a taką właśnie ostoję pragniemy utworzyć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia.
W związku z tym przewidzianych zostało szereg działań polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew i krzewów poprzez przygotowanie terenu
(w tym ogrodzenie i melioracja), zakup i nasadzenie sadzonek cisa pospolitego (ok. 1 500 szt.)
i kłokoczki południowej (ok. 250 szt.).

Więcej informacji o Projekcie i Inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

zawiadamia, że od 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą z dnia 5 lipca 2017 r. Nr XLIV/239/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty, od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały dwie nowe stawki opłaty:

  • 7,90 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 11,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny;

Zgodnie z treścią przepisów ww. ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają pisemne zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych dotychczas deklaracjach.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności, tj. do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc, na numer indywidualnego rachunku  bankowego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Ernest Nowak