Aktualności

FITNESS DAY

Pierwszy maraton FITNESS DAY – edycja wiosna 2017 r. pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz za nami.
W sobotnie przedpołudnie 25 marca 2017 r. w hali sportowej przy Gimnazjum spotkały się entuzjastki aktywnego zdrowego stylu życia. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Pan Ernest Nowak, który uroczyście wręczył sprzęt sportowy.

Podczas trzygodzinnego maratonu uczestniczki ćwiczyły w czterech blokach, natomiast w przerwie miały okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat zdrowego stylu życia i żywienia. Zajęcia prowadziły wykwalifikowane instruktorki fitness: Ewa Get, Magda Ćwikła oraz Katarzyna Kaszycka. Frekwencja sobotniego maratonu przerosła nasze oczekiwania, ponieważ na spotkaniu ćwiczyło ok. 80 pań. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Zespół Obsługi Szkół.

GALERIA ZDJĘĆ PONIŻEJ PO OTWARCIU "Czytaj więcej":

Czytaj więcej: FITNESS DAY

„Zrozumieć FAS…” – konferencja w SP w Tarnawie Dolnej

W czwartek, 23 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej odbyła się otwarta konferencja na temat niezwykle aktualny i ważny, a jednocześnie zbyt mało znany - „Zrozumieć FAS. Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS”.

Konferencję zorganizowali Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa”. Prowadziła ją dr n. med. Małgorzata Klecka - Dyrektor Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach, ekspert do spraw FAS przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), założycielka i Prezes Fundacji FASTRYGA.

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział w niej zgłosiło ok. 80 osób. Miała charakter otwarty stąd uczestnikami byli przedstawiciele powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Nauczyciele szkół i wychowawcy przedszkola i żłobka Gminy Zagórz, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy Sadów Rejonowych, asystenci rodziny, rodzice zastępczy, biologiczni i adopcyjni.

Celem organizatorów było uświadomienie zainteresowanym wiedzy z zakresu problemów rozwoju i zaburzeń w zachowaniu dzieci, których matki w okresie ciąży piły alkohol, jego skutków i rozpoznawania tego zespołu chorobowego oraz pomocy udzielanej dzieciom i rodzicom w niezwykle trudnym procesie adaptowania do życia w społeczeństwie.  

Czytaj więcej: „Zrozumieć FAS…” – konferencja w SP w Tarnawie Dolnej

Konkurs działaj lokalnie X - 2017 Ogłoszony

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacjabieszczadzka.org

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie -2017” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji:  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X ogłoszenie

Owocne partnerstwo ze Słowakami

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Zagórz zrealizuje wspólnie ze słowackimi partnerami dwa mikroprojekty o łącznej wartości ponad 172 tys. euro służące promocji bogatych walorów kulturowych i przyrodniczych regionu polsko – słowackiego pogranicza. Efektami działań projektowych będą m.in. nowoczesne narzędzia do promocji atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenach partnerskich samorządów.

Pierwszy z anonsowanych tu projektów nosi tytuł „Polsko-słowackie podróże w czasie” i będzie realizowany wspólnie z Miastem Medzilaborce. Uzyskał on dofinansowanie  z EFRR w kwocie 66 075,60 EUR. Za te środki finansowe zrealizowany zostanie film w formie animacji wykorzystującej technologię 3D, przedstawiający rozwój dziejów Zagórza, ze szczególnym uwzględnieniem wątków wspólnych dla polsko – słowackiego, karpackiego pogranicza. Po stronie słowackiej zostanie zorganizowana rekonstrukcja historyczna działań wojennych z okresu I wojny światowej. Działania po obu stronach granicy mają służyć wyeksponowaniu i wypromowaniu obszarów karpackiego pogranicza Polski i Słowacji wśród mieszkańców i turystów czyniąc je bardziej atrakcyjnym.

„Svidník-Zagórz v aplikácií“ to tytuł drugiego projektu realizowanego przez oba miasta wspólnie  z partnerem wiodącym – Dukla Destination n.o. Zakres porjketu obejmuje m.in. przygotowanie innwacyjnego produktu turystycznego o charakterze transgranicznym, jakim jest aplikacja mobilna. Ten nowoczesny produkt turystyczny będąc nośnikiem informacji o poszczególnych atrakcjach, ma jednocześnie promować rozwój form turystyki inspirowanej róznorodnym i bogatym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu karpat. Dodatkowymi produktami projektu będą także przewodnik turystyczny z mapą w formie drukowanej w trzech wersjach językowych (polska, słowacka, angielska). W ramach projektu zostaną także wybite okolicznościowe monety przedstawiające główne zabytki zarówno po sronie polskiej jak i słowackiej.  W wypadku tego projektu kwota dofinansowania z EFRR wynosi: 80 409,40 EUR. Dodatkowe 4 729,96 EUR to środki pochodzące z budżetu państwa. Partnerzy projektu wniosą do niego wkład własny w wysokości 9459,94 EUR, co w sumie daje łączny budżet w wysokości 94599,30 EUR. Okres realizacji pierwszego projektu kończy się w maju 2018 r a drugiego we wrześniu 2017.