Aktualności

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 18 października br. 11 par obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zagórz okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Różyckiego, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.

Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. 

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody znaleźli się:

Czytaj więcej: Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Dobre zmiany na ul. Targowej 5 w Zagórzu!

W ubiegły wtorek tj. 16.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku będącego siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz OSP KSRG Zagórz, który dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Zagórz w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” zyskał na estetyce i funkcjonalności.
Wartość ogólna inwestycji zamknęła się kwotą 1 708 152,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach projektu zrealizowane zostały działania z zakresu modernizacji energetycznej budynku, a także dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie budowy windy wewnętrznej i dostosowania sanitariatów.
Zakres prac: montaż windy wewnętrznej, remont sanitariatów oraz klatki schodowej, remont dachu, docieplenie ścian budynku, docieplenie ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem, docieplenie stropu nad II piętrem budynku wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne, modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejących kotłów na kocioł gazowy kondensacyjny, wymianę drzwi w pomieszczeniu kotłowni na drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI-30, wykonanie instalacji klimatyzacji, wymianę części grzejników, montaż zaworów termostatycznych, płukanie i regulację instalacji oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Przebudowa budynku umożliwi klientom łatwiejszy i bezpieczny dostęp do usług oferowanych przez OPS, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym i starszym oraz rodzinom z dziećmi.
W ramach projektu zostało zakupione również wyposażenie służące wsparciu działalności klubu samopomocy, tym m.in.: laptop, urządzenie wielofunkcyjne (faks, drukarka, skaner), tablica interaktywna, projektor, stół konferencyjny, wyposażenie kuchni.
Dzięki nowym urządzeniom poprawi się komfort użytkowania obiektu oraz będzie możliwe prowadzenie nowych form pomocy i rozpoczęcie działalności wspomnianego już klubu samopomocy. Obecnie największą przeszkodą jest brak właściwej bazy lokalowej dla tego typu przedsięwzięcia, dzięki powstaniu odpowiednio wyposażonych pomieszczeń oferta ośrodka pomocy społecznej zostanie rozszerzona, a poprzez bardziej skuteczne metody wsparcia zmniejszy się poziom wykluczenia społeczno-ekonomicznego osób korzystających ze wsparcia. Zapewnienie tym osobom dostępu do nowocześnie wyposażonych sal i nowych form zajęć będzie skutkowało wzrostem ich kompetencji społecznych oraz większą aktywnością społeczną.
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

Nagrody Burmistrza dla najlepszych pedagogów Gminy Zagórz 2018

W dniu 12 października br. podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz zostały rozdane nagrody Burmistrza.
Przyznane nagrody otrzymało 9-ciu dyrektorów oraz 17-stu nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych za szczególne osiągnięcia i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku szkolnym
.

Obecnym na spotkaniu dyrektorom i nauczycielom szkół, serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej złożył Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan Ernest Nowak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Pani Katarzyna Kuzio. Najlepsze życzenia zostały również przekazane dla pozostałych nauczycieli, wychowawców oraz pracowników obsługi i administracji.

Pan Burmistrz pogratulował zebranym wysokich osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.