Aktualności

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Już można składać wnioski o pomoc

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" można składać od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Pomoc taka skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się m.in. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) - otwórz pełną listę. Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórcę co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów ich związkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, na dostawę minimum połowy surowca do produkcji lub sprzedaży hurtowej.     

 Maksymalna wysokość pomocy udzielnej na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wynosi:

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Ważne jest także, iż ARiMR może dofinansować 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

SZKODY ŁOWIECKIE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późń. zm.) informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. w przypadku wystąpienia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa wniosek do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela/posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (parter). Szczegółowych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Pan Ireneusz Kaczmarski: nr tel. (013) 46 22 062 wew.75.

Szkody łowieckie regulują przepisy rozdziału 9 wyżej powołanej ustawy. Teksty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl  w zakładce ISAP.

Wyniki Naboru Projektu

WYNIKI NABORU

do

Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” podaje do ogólnej wiadomości wyniki naboru do poszczególnych zadań projektowych Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

 W załączenie przedkładamy Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz załączniki do Protokołu zawierające listy osób zakwalifikowanych do zadań projektowych: Załącznik nr 1 – PŁYWANIE i AQUA-AEROBIC, Załącznik nr 2SIATKÓWKA, Załącznik nr 3 – FITNESS-AEROBIK, Załącznik nr 4 – NORDIC WALKING.

    Załączamy także HARMONOGRAM wyjazdów na Basen i spotkań oraz niezbędne informacje i ustalenia organizacyjne.

INFORMACJA