Kolejne inwestycje w Gminie Zagórz – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa

Gmina Zagórz w dniu 19 września 2017 r. znalazła się na liście operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zatwierdzonej do przyznania pomocy w ramach operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa”. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 22 września 2017 r. Inwestycja mająca na celu poprawę standardów i warunków życia mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 1 807 501,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Realizacja tak ważnej inwestycji pozwoli na zwiększenie poziomu skanalizowania obszarów wiejskich w gminie Zagórz. Budowa prawie 5 kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości oraz poziom życia mieszkańców.