Inicjatywa „Zasadzenie cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe”

         W wyniku oddolnej inicjatywy, członkowie OSP w Łukowem zgłosili udział w projekcie „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” realizowanym przez ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Założeniem projektu był stworzenie nowego siedliska przyrodniczego (ekosystemu) i ostoi gatunków wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin poprzez zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego oraz kłokoczki w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego miejscowości Łukowe, na temat znaczenia naturalnych siedlisk dzikich zwierząt, ptaków, owadów i roślin oraz poprawę estetyki miejscowości.

Wspomniane gatunki zachowały się jedynie w rezerwatach i nielicznych, izolowanych ostojach – a taką właśnie ostoję pragniemy utworzyć dzięki realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z tym przewidzianych zostało szereg działań polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew i krzewów poprzez przygotowanie terenu (w tym ogrodzenie i melioracja), zakup i nasadzenie sadzonek cisa pospolitego (ok. 1 500 szt.) i kłokoczki południowej (ok. 250 szt.).

Projekt zyskał aprobatę, dlatego w listopadzie 2016 r. została podpisana umowa na realizację inicjatywy, natomiast w styczniu 2017 podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Zagórz, Ochotniczą Strażą Pożarną w Łukowem oraz Stowarzyszeniem „Pro Carpathia”, na mocy którego Gmina udostępniła grunt pod realizację inicjatywy przez OSP w Łukowem.

Na uwagę zasługuje aspekt edukacyjny inicjatywy – uczniowie szkół gminnych zyskają możliwość zwiększenie wiedzy, a tym samym szacunku dla ginących gatunków roślin, pozwoli zrozumieć , że zasoby naturalne należy chronić, inicjatywa powinna również przypominać że polskie lasy to nasz zielony kapitał dla ochrony środowiska i klimatu - gwarantujący rozwój następujących po nas pokoleń.

Inicjatywa została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Liderem Inicjatywy jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem. Koszt jej realizacji wynosi 18 700,00 PLN.