OGŁOSZENIE O NABORZE – NIEODPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Gmina Zagórz ogłasza nabór kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w 102 – godzinnym, nieodpłatnym kursie języka angielskiego w ramach projektu „AKADEMIA DEMOKRACJI I ROZWOJU - kształtowanie lokalnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzajemny transfer wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów społeczności lokalnych w oparciu o doświadczenia samorządowe Gminy Zagórz (Polska) oraz Villars-sur-Glâne (Szwajcaria)”.


Warunki uczestnictwa:

  • wiek minimum 13 lat

  • aktywna działalność na rzecz lokalnego środowiska w organizacjach społecznych (samorządy szkolne, Młodzieżowa Rada Gminy, OSP, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne) lub

  • działalność zawodowa i społeczna na różnych poziomach samorządu lokalnego (np. sołtysi, przewodniczący osiedli, radni, pracownicy samorządowi),

  • kurs zostanie poprzedzony testem kompetencji językowych, w oparciu o który nastąpi podział na grupy odpowiadające poziomowi indywidualnych umiejętności,

  • zajęcia będą odbywać się od maja 2012 r. przez okres 6 miesięcy, 2 razy po dwie godziny lekcyjne tygodniowo,

  • uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne pomoce naukowe oraz certyfikat ukończenia kursu,

  • decyzję o ostatecznej rekrutacji kandydatów podejmie Komisja konkursowa w składzie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

  • preferowani będą kandydaci z terenu Gminy Zagórz ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych liderów społecznych,

  • liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające: imię i nazwisko, wiek, funkcję społeczną/stanowisko służbowe oraz, krótkie uzasadnienie swojej kandydatury należy wysyłać na adres mailowy jzuba@zagorz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2012.

Udział w zajęciach przewidzianych w ramach kursu językowego jest obowiązkowy. Lista osób wyłonionych w wyniku rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zagorz.pl w terminie 2 tygodni od daty zakończenia naboru.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.