> Gmina Zagórz ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Zagórz ogłasza nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 1. W związku z rozwiązaniem umowy użyczenia przez 3 Ostatecznych Odbiorców Wsparcia w okresie zachowania trwałości projektu, w ramach naboru zostanie wyłonionych 3 nowych Ostatecznych Odbiorców Wsparcia.
 2. Nabór prowadzony jest w związku z wdrożeniem planu naprawczego utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Zagórz, na podstawie Zarządzenia Nr 215/2023, i jest skierowany do mieszkańców Gminy Zagórz spełniających następujące wymogi:
   • są uczniami szkół podstawowych lub szkół średnich,
   • zamieszkują Gminę Zagórz (tj. gminę lub miejscowość, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej),
   • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR,
   • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 1. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy typu laptop, używany przez okres ok. 18 miesięcy przez dotychczasowych Ostatecznych Odbiorców Wsparcia, użyczony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność na cel nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Zagórz zastrzega sobie prawo do kontrolowania przeznaczenia przekazanego sprzętu przez okres minimum 1 roku.
 2. Do wniosku (oświadczenia) należy dołączyć:
  • kserokopię dokumentów potwierdzających, że rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR;
  • w przypadku jeśli uczeń nie jest zameldowany na terenie gminy Zagórz, dowód zamieszkania na terenie gminy Zagórz (akt własności lokalu, rachunki lub umowa za media w lokalu wystawione na dane rodzica/opiekuna prawnego itp.);
  • zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły ponadpodstawowej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym;
  • zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, iż Wnioskodawca nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • kopię dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa w linii prostej, matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR, z uczniem wymienionym w oświadczeniu np.: kopie odpisów aktów urodzenia, odpisów aktów zgonu lub dowodów osobistych itp.
  • zgodę na weryfikację danych w ramach rejestrów publicznych stanowiących zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych w celu zweryfikowania danych zawartych
   w przekazanym oświadczeniu;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 1. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 2. Przy wyborze nowych Ostatecznych Odbiorców Wsparcia decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.
 3. Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek, do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR wymienione w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.
 4. Wnioski (oświadczenia) wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 r.
 5. Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 134622062 wew. 52.

Proszę o składanie wniosków wydrukowanych w kolorze.

Do pobrania: 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×