> Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Na podstawie art.14 ust.1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.), zarządzeniem nr 161 z 23 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Zagórzu, wyznaczył do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

 1. Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.
 2. Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.
 3. Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:
 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • osób niewidomych i słabo widzących,
 • osób głuchych i słabo słyszących,
 • osób głuchoniewidomych,
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • osób starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności.
 2. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Zagórz.
 5. Monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 6. Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Zarzadzenie_Nr_161_2020

Plan_poprawy_dostepnosci_UMiG

Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego


Dostępność cyfrowa

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście odbywa się po schodach. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostęp do budynku możliwy jest z tyłu budynku. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tablica informacyjna znajduje się przy wejściu na klatkę schodową, tam można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy. Przy schodach znajdują się poręcze. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru.

Opis dostosowań, np. posiadanie automatycznych drzwi, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Dla osób mających trudności w poruszaniu się, poruszających się na wózkach inwalidzkich - dostępny jest hol główny i jedno pomieszczenie na parterze budynku. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić taką potrzebę pracownikowi właściwego dla danej sprawy, który umówi się na spotkanie i obsłuży daną osobę w pomieszczeniu dostępnym na parterze budynku. W budynku nie zainstalowano systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet

Osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się samodzielnie po parterze budynku. Brak windy w budynku uniemożliwia skorzystanie z I i II piętra. Toalety na parterze budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy możliwy jest poprzez:

- napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
- wysłanie maila na adres e-mail: urzad@zagorz.pl  

- skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 13 4622062
- w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę na adres ePUAP: UMIGZAGORZ
- skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Urzędu w godzinach pracy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt urzad@zagorz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 4622062. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×