> Blisko 4,2 mln zł z programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” trafi do Gminy Zagórz!

Blisko 4,2 mln zł z programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” trafi do Gminy Zagórz!

Niedawne rozstrzygnięcia tytułowego programu okazały się niezwykle owocne dla zagórskiego samorządu. Unijne fundusze zostaną wydatkowane na zadania z takich dziedzin, jak: poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej, ochrona przeciwpożarowa oraz edukacja szkolna i przedszkolna.

 

We wrześniu ubiegłego roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Zagórz” w ramach naboru Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.05 PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA, DZIAŁANIE FEPK. 05.03 DOSTĘPNOŚĆ. Wniosek został wybrany do dofinansowania. Wydatki ogółem projektu wynoszą 1 771 784,95 zł z czego dofinansowanie projektu wynosi 1 503 403,40 zł (85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W ramach tego przedsięwzięcia zostaną wykonane m.in. roboty budowlane polegające na poprawie dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz). Ich szczegółowy zakres obejmuje:

 • rozbudowę budynku urzędu o windę wraz z przedsionkiem zapewniającym przestrzeń manewrową przed windą o równej, antyślizgowej nawierzchni, dostosowanej do poziomu na jakim będzie się zatrzymywał dźwig;
 • prace montażowe dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • adaptację pod kątem przepisów przeciwpożarowych istniejącej klatki schodowej wraz z jej oddymieniem;
 • wydzielenie i wyposażenie pomieszczeń WC dla osób z niepełnosprawnościami, na poziomie parteru i 1-go piętra;  
 • przebudowę pochylni o nachyleniu 6% przy wejściu do budynku urzędu o nawierzchni równej, antypoślizgowej, wyposażonej w poręcze, która zapewni też dostęp do dźwigu osobowego,
 • doposażenie budynku w przenośną pętlę indukcyjną wzmacniającą sygnał dźwiękowy,
 • przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa planu tyflograficznego urzędu z pismem Braille'a.

Siedziba zagórskiego urzędu nie będzie jedynym obiektem, który zmieni się na plus pod względem szeroko pojętej dostępności istotnej zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Katalog pozytywnych zmian w tym względzie obejmuje:

 • doposażenie budynków w przenośne pętle indukcyjne wzmacniające sygnał dźwiękowy w siedzibach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodków Zdrowia działających w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu i Tarnawie Górnej,
 • doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu w pętlę indukcyjną ze wzmacniaczem przeznaczoną do sal kinowych/widowiskowych wraz z niezbędnym osprzętem,
 • doposażenie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu w sprzęt do streamingu.

 

Ponadto w ramach projektu została zaplanowana przebudowa istniejących stron internetowych i BIP-ów z dostosowaniem do standardu WCAG 2.1 (strony internetowe i BIP-y: Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej).

 

Z kolei za sprawą projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz” współfinansowanego również ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,  Priorytet FEPK.02 Energia I Środowisko Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do Zmian Klimatu

wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz.  Przedmiotem projektu jest zakup terenowego, średniego pojazdu specjalnego Kategorii 3 ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii. Łączna wartość zadanie opiewa na kwotę 1 200 000,00 zł z czego unijne dofinansowanie wyniesie 850 000,00 zł

Z unijnych funduszy dedykowanych Podkarpaciu skorzysta także gminna oświata. Będzie to możliwe dzięki realizacji zadania pn. „Wsparcie jakości kształcenia poprzez poprawę infrastruktury i doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie Zagórz”. Anonsowany tu projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.05 PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA DZIAŁANIE FEPK.05.01 EDUKACJA TYP PROJEKTÓW: INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA OGÓLNEGO. Łączna wartość przedsięwzięcia zamknie się kwotą w wysokości 1 137 650,87 zł z czego unijne wsparcie finansowe wyniesie 967 003,22 zł  i będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do praktycznego nauczania zgodnie z modelem STEAM na poziomie szkolnictwa podstawowego, z uwzględnieniem procesów integracji osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez wyposażenie wybranych placówek szkolnych Gminy Zagórz. Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie sal wielofunkcyjnych (warsztatowo-projektowych) na terenie Szkół Podstawowych w Czaszynie, Tarnawie Dolnej, Łukowem oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu. Sale będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć zarówno w ramach podstawy programowej, jak i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W wyniku realizacji projektu powstanie 5 pracowni o zróżnicowanej tematyce, w tym: pracownia integracji sensorycznej oraz pracownia kreatywności STEAM (SP w Łukowem), Pracownia matematyki przyszłości (SP w Tarnawie Dolnej), Klasopracownia komputerowa (ZS-P w Zagórzu) oraz Pracownia biologiczno-chemiczna (SP w Czaszynie). Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu, w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania, tj.:

 • SP w Czaszynie - pochylnia przy wejściu do budynku zaplanowana w ramach projektu; pracownia wraz z toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parterze;
 • SP w Łukowem - istniejąca pochylnia przy wejściu do budynku; toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (I piętro); ze względu na pracownie zlokalizowane na I piętrze, w szkole zostanie zorganizowane racjonalne usprawnienie w postaci platformy schodowej;
 • SP w Tarnawie Dolnej - istniejąca pochylnia przy wejściu do budynku; pracownia wraz
  z toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parterze;
 • SP w Zagórzu - wejścia do budynku wyposażone w pochylnię; pracownia wraz z toaletą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na parterze.

W październiku ubiegłego roku Gmina Zagórz złożyła wniosek o dofinansowanie dla zadania
pn. „Rozwój infrastruktury na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w Gminie Zagórz” (nabór do programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.05 PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA DZIAŁANIE FEPK.05.01 EDUKACJA TYP PROJEKTÓW: INFRASTRUKTURA PRZEDSZKOLNA)
Także i ta aplikacja zagórskiego samorządu została wybrana do dofinansowania. Łączny budżet projektu opiewa na kwotę  1 089 441,55 zł z czego unijne dofinansowanie w wysokości 863 766,96 zł również pochodzi ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku główne cele projektu obejmują: zwiększenie dostępu do usług z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie gminy, wyrównywanie szans dzieci z obszarów wiejskich w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie dostępności do niej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in. z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi uzdolnieniami oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

Projekt obejmuje rozbudowę i przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole w miejscowości Poraż znajdującego się na działce nr 985 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w postaci: mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i kuchennego. Oprócz sal dydaktycznych zostaną wyposażone szatnie, pomieszczenia techniczno-porządkowe oraz sanitariaty. W ramach inwestycji zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,09 kWp.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×