> „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagórz”

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagórz”

Zasady i tryb rekrutacji do udziału w projekcie

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA

Nowy termin składania deklaracji do: 26.07.2024 r.

Gmina Zagórz zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagórz  w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 energia i środowisko działanie FEPK.02.08 ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.

 

Celem wynikającym z przedmiotu konkursu, w ramach którego Gmina Zagórz zamierza realizować niniejszy projekt jest wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Projekt obejmuje inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach chronionych oraz poza Aglomeracją Zagórz.

 

§ 1

1.    Projektem mogą zostać objęte nieruchomości znajdujące się w obszarze wszystkich sołectw na terenie Gminy Zagórz, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona i które spełniają określone przepisami Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) wymagania w zakresie zagospodarowania lub zabudowy terenu odnoszące się do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tj.:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

Osadnika

Drenażu (studni chłonnej)

Granica posesji lub droga

2m

2 m

Dom mieszkalny

5 m

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Rurociągi z gazem, wodą

1,5m

1,5 m

Kable elektryczne

0,8

0,8m

Drzewa i krzewy

3 m

 

2.    Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości), na której będzie realizowany Projekt.

3.    Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie wyłącznie na działkach zabudowanych i użytkowanych oraz stale zamieszkałych.

4.    Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.

5.    Kwalifikowany jest zakup i montaż kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych.

6.    Gmina Zagórz, jako beneficjent wsparcia przygotuje, zleci oraz będzie koordynować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku, z uwzględnieniem ust.3.  

7.    Maksymalny poziom dofinansowania w Projekcie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

8.    Wydatki na przystosowanie instalacji wewnątrz budynku do podłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków uznaje się za niekwalifikowane i do ich poniesienia zobowiązany będzie Użytkownik.

9.    Właścicielem powstałej infrastruktury na etapie realizacji i w okresie trwałości projektu będzie beneficjent – Gmina Zagórz.

10. Z PROJEKTU WYŁĄCZONE SĄ:

1)    nieruchomości mające dostęp do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

2)    nieruchomości zlokalizowane w miejscowości Zagórz (wszystkie obręby) z uwagi na brak lokalizacji obszarów chronionych w mieście

3)    nieruchomości znajdujące się na obszarze aglomeracji Zagórz

 

§ 2

W ramach projektu będą montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, które posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610  lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach chronionych.

 

§ 3

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest:

1)   złożenie w terminie do 12 lipca 2024r. deklaracji uczestnictwa (deklaracja uczestnictwa w Projekcie stanowi załącznik nr 1 do Zasad) oraz spełnienie kryteriów udziału w Projekcie,

2)    podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej udziału w Projekcie po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę. W przypadku nieruchomości, których współwłaścicielem jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą być łącznie Stroną Umowy z Gminą,

 

§ 4

1.    Za kompletne uważa się zgłoszenie, które jest prawidłowo i czytelnie wypełnione oraz zawiera czytelny podpis.

2.    O  zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydowała kolejność złożenia kompletnej deklaracji w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Zagórz w terminie określonym w §3.

3.    Złożenie deklaracji nie gwarantuje przyznania dotacji.

 

§ 5

1.    Realizacja Projektu nastąpi po podpisaniu przez Gminę Zagórz umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Zagórz”   realizowanego w ramach  Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko. Działanie FEPK.02.08 ochrona przyrody i różnorodności biologicznej.

2.    W przypadku nieuzyskania przez Gminę Zagórz dofinansowania na realizację Projektu w ramach FEPK 2021-2027, bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających podpisanie takiej umowy, Projekt nie będzie realizowany. W takim przypadku środki wpłacone przez Uczestnika Projektu zostaną mu zwrócone.

 

Załączniki do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×