> INFORMACJA - MGOPS

INFORMACJA - MGOPS

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że wniosek o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można otrzymać w siedzibie MGOPS w Zagórzu przy ul. Targowej 5 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.mgopszagorz.naszops.pl/ ????

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w MGOPS w Zagórzu.

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze” ????. W Gminie Zagórz zaświadczenia są wydawane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

⚠️ Jak można złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia? ????

✅dostarczyć osobiście ????????,

✅ wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz ????????

✅wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem ????????

???? Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku na stronie internetowej http://www.mgopszagorz.naszops.pl/n,program-czyste-powietrze ????

☎️ Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 13 46 23 373

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×