> OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz”.

Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę małego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz działania promocyjno-informacyjne. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wzrost jakości i szybkości prowadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej;
  • współpraca z Liderem przy realizacji projektu;
  • udział w planowaniu, przygotowywaniu procedury przetargowej związanej z dostawami przewidzianymi w projekcie;
  • upowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych.

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Zgodność Podmiotu z zapisami § 5 regulaminu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 oraz przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  3. Stan techniczny wyposażenia jednostki.
  4. Liczba wyjazdów jednostki ratowniczej w ciągu roku.
  5. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
  6. Lokalizacja Partnera na terenie Miasta i Gminy Zagórz.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego naboru w terminie od 27.03.2019 roku do 17.04.2019 roku godz. 10:00.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowanymi zgodnie z zapisami Regulaminu naboru  należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, Sekretariat pok. nr 21 lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na wyżej wskazany adres.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://umig-zagorz.ires.pl/17834,18066,28159,28160/28160/art26418.html

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować na adres: amilczanowska@zagorz.pl, tel. 13 46-22-062 wew. 52. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 13 46 22 062 wew. 52 lub u pracownika Urzędu, pok. nr 35.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×