> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu nowego programu „MALUCH+”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu nowego programu „MALUCH+”

Polityka rodzinna, której głównym celem jest dbanie o rodziny należy do priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy. Rodziny, a w związku z tym dzieci, których dobro jest najważniejsze, mogą liczyć na szerokie wsparcie wynikające z rządowych programów i inicjatyw. Jednym z instrumentów, który pomaga rodzinom w wychowaniu dzieci jest program „MALUCH+”. 

W 2022 r. ogłoszono zmiany w formule programu, a rok 2023 rozpoczyna się od uruchomienia programu i naboru wniosków o dofinansowanie. Dzięki dofinansowaniu tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3, rodzice będą mogli korzystać z coraz szerszej oferty żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, co umożliwi im podejmowanie pracy. Naszym celem jest, aby w każdej gminie był przynajmniej jeden żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun, adekwatnie do potrzeb rodzin.

Łączny budżet programu „MALUCH+” 2022-2029 wynosi 5,5 mid zł. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania ok. 102 tys. miejsc. Przeznaczenie tak wysokich środków na realizację programu możliwe było dzięki zintegrowaniu środków europejskich - środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - a także środków budżetu państwa.

W pierwszej kolejności program „MALUCH+’’ skierowany jest do gmin. Każdej gminie w Polsce zostały przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym uwzględniona została sytuacja gmin wynikająca ze statystyk. Wpływ na wysokość przydzielonych środków miał udział dzieci do lat 3 nieobjętych opieką wdanej gminie w ogólnej liczbie dzieci nieobjętych opieką w kraju, oraz dochód gminy per capita według danych na koniec 2021 r. Przydział środków według algorytmu nastąpi jeden raz na początku programu w ramach naboru wniosków trwającego do 17 lutego 2023 r. Alokacja przypadająca na gminę została określona odrębnie dla środków KPO i FERS. Każda gmina ma zagwarantowane środki KPO i/lub FERS, które zostały jej przydzielone według algorytmu. Złożenie wniosku dotyczącego środków przyznanych według algorytmu stanowi potwierdzenie chęci skorzystania ze środków. Gmina poprzez wniosek może również zgłosić zapotrzebowanie na większą liczbę miejsc i wyższą kwotę środków niż to wynika z algorytmu i / lub zmienić źródło finansowania z KPO na FERS lub odwrotnie, ale w takim przypadku dofinansowanie uzależnione będzie od dostępnej alokacji.

Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów realizacji zadania i nie jest wymagany wkład własny. Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym otrzyma ok. 35,9 tys. zł z KPO. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: zakup nieruchomości, budowę (wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego) i adaptację (dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci),

uzupełniająca m.in. na zakup wyposażenia. Natomiast ze środków FERS gmina otrzyma ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: Proponuję zostać przy zapisach programu, tj. adaptację (dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci) oraz zakup i montaż wyposażenia. Na utworzenie jednego miejsca nie będzie można przeznaczyćjednocześnie środków zarówno KPO i FERS, będzie można natomiast skorzystać jednocześnie ze środków KPO i FERS na utworzenie odrębnych miejsc opieki (również w ramach tej samej instytucji opieki).

Ponadto, wydłużony został czas na utworzenie nowych miejsc opieki, co jest niewątpliwym atutem nowej odsłony programu „MALUCH+'’. Dotychczas gmina miała rok na realizację inwestycji, natomiast w nowej odsłonie programu gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania, z możliwością wydłużenia w szczególnych

przypadkach, maksymalnie do:

- 30 czerwca 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc ze środków KPO,

- 31 grudnia 2026 r. w przypadku tworzenia miejsc opieki ze środków FERS.

Gmina otrzyma także środki FERS na dofinansowanie, przez 36 miesięcy, funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków KPO i FERS. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce Gmina będzie ją mogła przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania tych miejsc.

W przypadku gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystana alokacja będzie mogła zostać rozdysponowana wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

W nowej odsłonie programu uproszczony został sposób aplikowania o dofinansowanie. Wnioski będą składane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Gminy będą mogły składać wnioski za pomocą systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków moduł 2 (a pozostałe podmioty - za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia).

Na jednym wniosku gminy będą ubiegać się o dofinansowanie zarówno tworzenia miejsc opieki, jak i ich funkcjonowania przez 36 miesięcy. Na etapie składania wniosku gmina nie będzie musiała dysponować tytułem prawnym do nieruchomości. Do wniosku nie trzeba będzie dołączać kalkulacji kosztów i opisu realizacji zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki. Wprowadzenie

powyższych rozwiązań umożliwi gminie spokojne przygotowanie się do realizacji zadania. Ograniczone i uproszczone zostały również obowiązki gminy związane z rozliczeniem środków.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 lutego 2023 r. Wojewoda dokonuje oceny i kwalifikacji wniosków w terminie do 17 marca 2023 r. Minister dokonuje podziału środków w terminie do 28 kwietnia 2023 r. Zachęcamy wszystkie gminy do występowania o środki!

Ze szczegółowymi zapisami Programu można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Program Maluch+.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×