> CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wniosków

CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wniosków

Gmina Zagórz ogłasza nabór wniosków do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Zagórz oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Zakres kwalifikujących się zadań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej. Uzyskanie dofinansowania na wymianę okien i drzwi jest możliwe tylko pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.
Sposób składania wniosków:

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz. Złożenie wniosku może odbyć się drogą listową – przy czym wniosek dla zachowania terminu musi zostać wysłany przesyłką poleconą lub kurierską.

Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od dnia 23.05.2023r. do dnia 01.06.2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku na biurze podawczym Urzędu lub data stempla pocztowego, w przypadku złożenia wniosku drogą listową – przy czym wniosek dla zachowania terminu musi zostać wysłany przesyłką poleconą lub kurierską. Do oceny terminowości złożenia wniosku stosuje się odpowiednio zasady przewidziane przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych został określony w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2023 r.

Intensywność dofinansowania:

Część 1) dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji dotycząca w Części 1) - do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Część 2) dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji dotycząca w Części 2) - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

Część 3) dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji dotycząca w Części 3) - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny;

DODATKOWE INFORMACJE:

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, zostaną zawarte umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu oraz na stronie internetowej Gminy Zagórz.

Do pobrania:

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×