> „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

„Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającego między innymi na wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. W efekcie realizacji projektu powinny nastąpić:  zwiększenie kooperacji przedsiębiorców z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie, podobnie jak pozostałe regiony UE, zidentyfikowało swoje regionalne inteligentne specjalizacje. Są to branże/obszary, których rozwój umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Inteligentne specjalizacje wskazane w projekcie „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” to:

Lotnictwo i kosmonautyka

Sektor lotniczy i kosmonautyczny należy do najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. 90% krajowego potencjału przemysłu lotniczego skupione jest w klastrze Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, który zalicza się do najszybciej rozwijających się klastrów lotniczych na świecie. Rozwój ten dotyczy potencjału produkcyjnego, wdrażania najnowocześniejszych technologii oraz budowy nowych centrów badawczo-rozwojowych, a także biur konstrukcyjnych. Dolina Lotnicza wsparta jest poprzez bardzo dobrze dostosowany, lokalny system edukacji i szkolnictwa wyższego. Podkarpacki przemysł lotniczy dostarcza samoloty, śmigłowce, silniki lotnicze, podwozia samolotowe, przekładnie lotnicze, a także skomplikowane komponenty i zespoły, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie i materiały. Coraz większe znaczenie ma również produkcja na potrzeby kosmonautyki. Rozwiązania opracowywane pierwotnie na potrzeby tego sektora zaczynają mieć coraz szersze zastosowanie również w innych obszarach, czego przykładem jest m.in. różnorodne zastosowanie technologii związanych z nawigacją satelitarną.

Motoryzacja

Motoryzacja, jako branża gospodarcza zaliczana do przemysłu wysokiej technologii, będąca jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki województwa podkarpackiego, odgrywa istotną rolę w jego rozwoju. Charakteryzuje się jednym z wyższych udziałów w produkcji i zatrudnieniu, dynamiką wzrostu przekraczającą średnią dla województwa, a także dużym poziomem nakładów na działalność innowacyjną. Znacząca rola motoryzacji w podkarpackiej gospodarce wynika z koncentracji dużych podmiotów, często z kapitałem zagranicznym, o globalnym zasięgu. Wokół tych wielkich graczy funkcjonuje z powodzeniem wiele firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na Podkarpaciu funkcjonują obecnie 3 klastry zrzeszające firmy z branży motoryzacyjnej: Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny, Klaster Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka” oraz  Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna, posiadająca status Krajowego Klastra Kluczowego.

Informacja i telekomunikacja

ICT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Województwo Podkarpackie zaliczane jest do regionów o wyróżniających się zasobach potencjału naukowo-badawczego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Mają one zastosowanie niemal w każdej sferze życia, odgrywając tym samym coraz istotniejszą rolę dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Znaczenie tej branży niewątpliwie będzie jeszcze wzrastać w najbliższych latach ze względu na postępującą rewolucję przemysłową. Rozwój tej branży będzie miał istotny wpływ na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności pozostałych inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego.

Jakość życia

Specjalizacja Jakość życia odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym regionu. Jakość życia w odróżnieniu od pozostałych specjalizacji nie skupia się w jednym obszarze. Oparta jest na czterech powiązanych ze sobą filarach:

•           Turystyce zrównoważonej

•           Żywności wysokiej jakości

•           Usługach i produktach medycznych oraz wzmacniających kondycję

•           Energii przyjaznej środowisku.

Tworzące ją podmioty obejmują swoim działaniem teren niemal całego województwa, równoważąc tym samym procesy rozwojowe. Województwo podkarpackie charakteryzują wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, mające potencjał do rozwoju turystyki zrównoważonej. Czyste powietrze i wysokie walory środowiska przyrodniczego regionu stanowią również doskonałe warunki do produkcji żywności wysokiej jakości. Obszar ten będzie odgrywał coraz większe znaczenie ze względu na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów wobec producentów żywności w zakresie dostarczania produktów wysokiej jakości. Na rozwój obszarów związanych z usługami i produktami medycznymi niewątpliwy wpływ mają także wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie roli profilaktyki i potrzeby dbania o dobrą kondycję psychofizyczną organizmu. Ważna jest również świadomość społeczna w zakresie konieczności zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, stanowiąca istotny czynnik rozwoju obszaru Energia przyjazna środowisku. Każdy z obszarów specjalizacji wykazuje się dynamiką wzrostu a istniejące w regionie powiązania pomiędzy nimi umożliwiają wzajemne wspomaganie wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×