> Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - EDYCJA DRUGA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - EDYCJA DRUGA

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja druga

W związku z ogłoszeniem drugiej edycji o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków Gmina Zagórz ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Rodzaj zadań planowanych do dofinasowania:

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Ochrony Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa  w art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nak łady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Zagórz po ich pozytywnej weryfikacji zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa na udzielenie dotacji.

 

Zasady składania wniosków do dofinansowania:

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Zagórz - Kancelaria Ogólna

Urzędu w terminie do 08.08.2023 roku w godzinach pracy Urzędu.

 

 Do złożenia wniosku służy formularz, którego stanowi złącznik do niniejszego ogłoszenia.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniem statutu lub innego aktu są do tego upoważnione. Ponadto wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zasady wyboru wniosków:

Weryfikacji wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Od rozstrzygnięcia naboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz nie przysługuje odwołanie.

W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków, komisja rozpatrzy złożone wnioski biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu i stopień zagrożenia.

 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Warunki podpisania umowy o dotację

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Zagórz.

Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskane przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczanie zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Zagórz.

 

Termin i warunki realizacji zadania.

Rozpoczęcie postępowania zakupowego powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotacje.

 

Zadanie powinno być realizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

 

Regulamin Naboru wniosków dostępny pod linkiem:

 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984

Rozstrzygnięcie naboru wniosków. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

Postanowienia końcowe.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Pan Mariusz Zagórski (13) 46 22 062 wew.53 oraz Pani Sylwia Kraus (13) 46 22 062 wew.52

Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 08.08.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków - edycja druga

Do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×