> RODO

RODO

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@zagorz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz  

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, tel. 13 46 22 062 e-mail: urzad@zagorz.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Organy władzy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców. W zależności od rodzaju spraw: podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora, innym administratorom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO takie jak:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Klauzule informacyjne 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×