> „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”

Fot. arch. UMWP

W dniu 29 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie zakładająca realizację zadania polegającego na wyremontowaniu i przebudowaniu kilku budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem obszarów funkcjonalnie z nimi związanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln złotych. Z ramienia zarządu, dokument sygnowała członek Zarządu Województwa Maria Kurowska.

Projekt, którego liderem jest miasto Sanok, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem bezpośrednim jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko.

W krótkiej uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli: poseł Piotr Uruski, Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka, Adam Snarski - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Anna Hałas - Wójt Gminy Sanok, Bogdan Florek - Skarbnik Miasta Sanoka oraz ks. Paweł Konieczny – z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

O PROJEKCIE:

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,

Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,

Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:

Gminę Zagórz

Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę (powiększenie) pomieszczenia świetlicy MGOKiS,
 • dostosowanie sanitariatów, w tym sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę zaplecza socjalnego na aneks kuchenny,
 • zakup wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora
 • wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku,
 • budowę skweru miejskiego wraz z chodnikami i alejkami,
 • budowę placu zabaw wraz elementami siłowni zewnętrznej, w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych oraz ogrodzenia,
 • przebudowę oświetlenia wraz z przyłączem elektrycznym,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę miejsc postojowych,
 • budowę fontanny,
 • urządzenie szaty roślinnej,
 • zakup i montaż elementów małej architektury, w tym ławek, stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,

Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

Gminę Sanok

Stworzenie Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób, niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkoły w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.

Wartość ogółem wynosi: 8 531 851,15 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 5 958 637,23 zł,

Dofinansowanie: 3 249 840,73 zł

Gminę Lesko

Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,

Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej – Caritas.

Wartość ogółem wynosi: 5 456 897,99 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł,

Dofinansowanie: 1 932 654,67 zł

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×