> Mikroprojekt pn. „To touch history and culture – a historical-cultural mosaic of the Polish-Ukrainian borderland”

Mikroprojekt pn. „To touch history and culture – a historical-cultural mosaic of the Polish-Ukrainian borderland”

„To touch history and culture – a historical-cultural mosaic of the Polish-Ukrainian borderland” („Dotknąć historii i kultury – historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza") to tytuł partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który opiewa na łączną wartość: 66 659,29 EUR z czego dofinansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych wynosi: 59 993,36 EUR.

Partner wiodący projektu: Gmina Zagórz

Partner projektu: Towarzystwo Lwa

Wartość projektu: 66 659,29 EUR

Dofinansowanie: 59 993,36 EUR.

Cel tematyczny: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego

Priorytet programowy: Promocja kultury lokalnej i historii

Termin realizacji projektu: 01.06.2021 r. - 30.09.2022 r.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. po oficjalnym ogłoszeniu wyników naboru do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014 – 2020  Gmina Zagórz znalazła się w gronie beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie projektów złożonych w II naborze wniosków. 18 lutego 2020 r. została podpisana umowa grantowa na realizację działań projektowych.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwa będzie realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego we współpracy z Partnerem. W ramach projektu odbędzie się inscenizacja historyczna w Zagórzu z udziałem grupy rekonstrukcyjnej oraz happeningi ukazujące życie codzienne  warstwy społecznej i wojska, tajniki musztry żołnierskiej, życie codzienne obozowe (czyszczenie i przygotowanie broni czarno-prochowej do użycia, chrzest rekrutów, przydział mobilizacyjny zajęcia z fechtunku, nauka krzesania ognia itp.), pokaz potyczki z okresu Konfederacji Barskiej, pokazy szermiercze. Zaplanowana została także prezentacja tradycyjnych dań w Zagórzu. Partner przygotuje promocyjną wystawę fotograficzną we Lwowie o Dobromilskim Zamku oraz seminarium o tematyce jego tematyce. Odbędzie się także wizyta studyjna do Dobromila oraz festiwal z inscenizacją walki rycerskiej. Partnerzy planują również wspólną działania promocyjne. 

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-ukraińskiego, w tym istniejąca infrastruktura historyczna, nie jest odpowiednio wykorzystywane. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Geneza projektu wynika z przewidywanych intencji prowadzących do integracji działań przez partnerów w dziedzinie promocji kultury, a także ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego zarówno na terenie Polski i po ukraińskiej stronie. Skuteczna promocja regionu w tych aspektach oznacza między innymi prawidłowe wykorzystanie jego zasobów, w tym kulturowe i historyczne. Wykorzystanie tego potencjału jest ważnym ogniwem w rozwoju współpracy społeczności lokalnych, współpracy transgranicznej między społecznościami, z uwzględnieniem promocji lokalnej kultury, dziedzictwa i jego aspekt wielokulturowego.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu zrównoważonego użytkowania wartości kulturowych i historycznych przez mieszkańców i turystów w południowej części granicy polsko-ukraińskiej.

Konfederaci barscy znów będą bronić zagórski klasztor przed carskim wojskiem!

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Zagórz/Towarzystwa Lwa i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej czy Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×