Aktualności

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:

1)stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;
c) reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;

Czytaj więcej: Ogłoszenie

INFORMACJA
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.03.2011r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

STAROSTA SANOCKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy : AB.6740.9.3.2011) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz , z dnia 25.02.2011r.

zostało wszczęte

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE

Miting Spikerski

Miting Spikerski
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagórzu
i Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej

serdecznie zapraszają

na Informacyjny Miting Spikerski

Czytaj więcej: Miting Spikerski