Aktualności

Gmina Zagórz uzyskała 100% dofinansowania na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz’’

Z projektu będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Zagórz, którzy ukończyli 25 rok życia i nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać już posiadane.  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Bezpłatne 12-sto godzinne szkolenia będą organizowane w grupach liczących maksymalnie 12 osób. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione laptopy, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół.

Cel główny projektu: Rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia
i poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych u mieszkańców Gminy Zagórz powyżej 25 roku życia.

Gr. docelowa: Grupą docelową będzie 267 osób zamieszkałych na obszarze Miasta i Gminy Zagórz. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w ramach modułu pn. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Moduł ten przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Łączna wartość projektu to: 149 447,94 zł

PROJEKT OZE W LICZBACH!

 

W dniu wczorajszym (06.09.2018 r.) Gmina Zagórz zawarła umowę z firmą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP.K. na realizację części I i III zadania pod nazwą "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia". Umowa na część II zostanie zawarta w najbliższym czasie. A oto dane liczbowe obrazujące skalę projektu.

a) Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Zagórz i Dydnia:
w gm. Zagórz (łącznie 327 zestawów):
- 214 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
- 113 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
w gm. Dydnia (łącznie 98 zestawów):

- 30 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,
- 68 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych,

Wartość zadania 4 389 001,20 zł

b) Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Zagórz i Dydnia,

w gm. Zagórz (łącznie 92 szt.):
- 41 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
- 33 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
- 15 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,
- 3 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW w budynkach mieszkalnych.
w gm. Dydnia (łącznie 15 szt.):
- 2 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW w budynkach mieszkalnych,
- 11 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW w budynkach mieszkalnych,
- 2 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW w budynkach mieszkalnych,

Wartość zadania 1 679 700,00 zł

Gdzie kucharek sześć, tam jest co jeść!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi”

To tytuł pracy, która zdobyła I miejsce w konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Zagórz. Konkurs był organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu i był częścią realizacji operacji „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem było ukazanie bogactwa smaków naszej gminy a także kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej poprzez stworzenie relacji z wydarzenia promocyjnego. Do konkursu pomimo wakacji i niesprzyjającej pogody przystąpiło 14 uczniów. Zadanie z pozoru było proste -  odwiedzić stoiska pań z KGW, porozmawiać z nimi, popróbować przygotowanych przez nie dań, ale jak tu mnogość informacji i smaków w krótkim czasie ubrać w słowa? Młodzi reporterzy kilkakrotnie udawali się do stoisk, aby potem wszystko opisać. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Ewa Bryła-Czech – nauczyciel języka polskiego , Aniceta Brągiel - dyrektor MGBP w Zagórzu oraz Elżbieta Raus – pracownik MGBP w Zagórzu. Miała ona też trudne zadanie do wykonania, ponieważ musiała ocenić 14 dobrych tekstów. Po burzliwej naradzie zostały przyznane 3 miejsca. Prace nagrodzonych prezentujemy poniżej.  

I miejsce Amelia Karuś
II miejsce Bartosz Latusek
III miejsce Aleksandra Semen

26 sierpnia w ramach realizacji wspomnianej operacji dzięki zaangażowaniu Partnerów (MGBP w Zagórzu, MGOKiS w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe) oraz Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowane zostały stoiska wystawiennicze z przygotowanymi  daniami i produktami tradycyjnej kuchni regionalnej. W wydarzeniu promocyjnym udział wzięli zarówno mieszkańcy gminy Zagórz, zaproszeni goście ze Słowacji i Ukrainy a także turyści.

Głównym celem realizacji operacji było zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.

Czytaj więcej: Gdzie kucharek sześć, tam jest co jeść!

KRUS zaprasza: Rolniku, rehabilitacja jest dla Ciebie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie bezpłatnych 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) .

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

 Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków: podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Czytaj więcej: KRUS zaprasza: Rolniku, rehabilitacja jest dla Ciebie!

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica,

do dnia 09 października 2018r., będą miały miejsce utrudnienia w ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.