Aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury- nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski zgodnie z Uchwałą Nr VIII//36/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz   dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury oraz ich wysokości, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.

Podsumowanie konsultacji społecznych

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023, w lutym 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego dokumentu z podziałem na następujące etapy:

1.1        Spacer badawczy

Spacer badawczy to metoda pozwalająca na poznanie wstępnie wybranego obszaru rewitalizacji. W trakcie badania, przedstawiciele Urzędu pełnili rolę przewodników oprowadzających po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w całym otoczeniu. Pozwoliło to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie. Metoda ta pozwoliła na większe zaangażowanie uczestników, w tym mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spacer badawczy odbył się 6 lutego 2017 r. po wstępnej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

1.2        Spotkanie warsztatowe

6 lutego 2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się spotkanie warsztatowe, którego celem było pogłębienie problemów występujących na wstępnie wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Spotkanie przebiegało w następującym porządku:

Czytaj więcej: Podsumowanie konsultacji społecznych

Nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Od 13 marca do 11 kwietnia odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc - ma formę premii w wys. 100 000 PLN.

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

I -  rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,

II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,

- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Dla kogo dotacja?   

            - Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełniać ?

Czytaj więcej: Nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej...