Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

Na podstawie uchwały Nr XL/204/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 marca 2017 r., podjęta została decyzja, że Szkoła Podstawowa w Zahutyniu będzie obejmować strukturą organizacyjną klasy I-III.  Główną przeszkodą w realizacji postulatu utworzenia klasy IV jest zła sytuacja demograficzna którą obrazuje poniższa tabelka.

Prognozowana liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Zahutyniu

 

*Klasa I

*Klasa II

*Klasa III

2016/2017

6

13

11

2017/2018

6

6

13

2018/2019

8

6

6

2019/2020

5

8

6

 *na podstawie statystyk z kilku ostatnich lat, liczba dzieci z do klas pierwszych kolejnych roczników uczęszczających  do SP Zahutyń nie przekracza 40-50 % liczby dzieci urodzonych w Zahutyniu.

Liczba dzieci urodzonych w miejscowości Zahutyń wg ewidencji ludności UMiG Zagórz

Rok

Liczba dzieci

2009

22

2010

17

2011

18

2012

9

2013

9

2014

8

Przywołane powyżej dane demograficzne niosą ze sobą  określone konsekwencje finansowe dla funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zahutyniu, której utrzymanie  kosztuje corocznie około 750 000,00 zł. Na chwilę obecną prognozujemy że, do placówki tej w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczać 25 uczniów oraz 25 dzieci z oddziału przedszkolnego. Szacunkowe koszty uruchomienia oddziału klasy IV dla  11 uczniów oscylują wokół kwoty 100-110 tys. złotych. Przywołane w korespondencji zebranie z udziałem m.in: przewodniczącej Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Zahutyniu- Edyty Nowak, radnego Rady Miejskiej w Zagórzu - Edwarda Wojnara, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zahutyniu – Wandy Izdebskiej, Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu- Ewy Get, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz- Ernesta Nowaka,  które odbyło się 26 lipca 2017r. było jednym z wielu spotkań w przedmiotowej sprawie. Jego przebieg i efekty nie wpłynęły na kształt struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Zahutyniu wynikający z przywołanej wcześniej uchwały, która jest obowiązującym aktem prawa miejscowego.
            Reasumując, perspektywy utworzenia dodatkowego oddziału klasy IV jak również dalszego funkcjonowania całej szkoły zależą od indywidualnej decyzji rodziców. Aktualnie wiele dzieci z Zahutynia mając możliwość nauki w swojej lokalnej szkole uczęszcza do placówek oświatowych w Sanoku i Zagórzu.