> CIEPŁE MIESZKANIE II nabór wniosków

CIEPŁE MIESZKANIE II nabór wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – II nabór


ZMIANA OGŁOSZENIA Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o naborze wniosków
w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór
na terenie gminy Zagórz

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składanych wniosków oraz pozytywna ocena formalna i merytoryczna. Odmowa udzielenia dofinansowania dla wniosków o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę wg kryteriów dostępu i jakościowych, możliwa jest w przypadku braku środków finansowych.

Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 45 dni roboczych od daty zakończenia naboru.

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków do: 26.07.2024 r.

Zarządzenie - zmiana


Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”  – II nabór, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.
 

Sposób składania wniosków:

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz.

Termin składania wniosków:

Wnioski przyjmowane są od dnia 03.07.2024 r. do dnia 19.07.2024 r.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku na biurze podawczym Urzędu. Do oceny terminowości złożenia wniosku stosuje się odpowiednio zasady przewidziane przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych został określony w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 30.09.2025 r.

ZASADY PROGRAMU:

Z programu może skorzystać: właściciel lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne
w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Zakres dla osób fizycznych

Zakres dla wspólnot

demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, warunkowo:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiową,
 • dokumentacja projektową,
 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

POZIOMY DOFINANSOWANIA - Osoby fizyczne

POZIOM DOFINANSOWANIA

WARUNKI

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI

PODSTAWOWY

       Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000 zł

do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny

PODWYŻSZONY

 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651 zł
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny 

NAJWYŻSZY

 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 1090 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526 zł
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny 

DOFINANSOWANIE DLA WSPÓLNOT (od 3 do 7 lokali mieszkalnych)

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest: Rodzaje przedsięwzięć dla beneficjentów końcowych

Wymieniane wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Wymieniane indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła

1) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

350 000 zł (60%)

350 000 zł (60%)

2) Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) – przy zamontowaniu pompy ciepła

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) – przy zamontowaniu pompy ciepła

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

150 000 zł (60%)

 

Więcej informacji na stronie:

oraz pod numerem telefonu: 13 46 22 062 wew. 52

 

Do pobrania:

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×