Konsultacje

  • Drukuj

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany granic administracyjnych przez wyłączenie sołectwa Zahutyń z Gminy Zagórz oraz włączenia go do Miasta Sanoka

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Zagórz dotyczące uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Zagórz na lata 2018 – 2021.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia max. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Konsultacje społeczne Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko

Konsultacje społeczne z miaszkańcami osiedla Zasław

Konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Leska Góra-Żabnik

Konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedli: Żabnik, Leska Góra, w sprawie połączenia tych osiedli w jedno osiedle o nazwie Żabnik-Leska Góra

Konsultacje w sprawie Funduszy Europejskich

Konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Zasław za Torami, Zasław Bloki, Leska Góra w mieście Zagórz dotyczących połączenia tych osiedli w jedno osiedla o nazwie Zasław

Konsultacje Społeczne z mieszkańcami Osiedla Pod Klasztorem- Skowronówka w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zagórzu w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla

Wybory Sołtysów, członków Rad Sołeckich w Gminie Zagórz oraz członków Zarządu Osiedli Stary Zagórz oraz Wielopole w Zagórzu